Yritysvastuu

Metsäkonepalvelu Oy noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Tilajaavastuutietomme ovat tarkastettavissa tilaajavastuu.fi- palvelusta. Tilaajavastuutiedot pitävät sisällään mm. rekisterimerkinnät, kaupparekisteriotteen, verovelkatodistuksen, todistuksen eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvityksen työhön sovellettavista työehtosopimuksista, selvityksen työterveyshuollon järjestämisestä sekä tapaturma- ja vastuuvakuutusten järjestämistiedot.

Tilaajavastuulain mukaisesti edellytämme ja tarkastamme tilaajavastuutiedot myös alihankkijoiltamme.

Taloushallinnossamme noudatetaan kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitotapaa.

Liiketoimintamme lähtökohtana on taloudellinen kannattavuus ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Ylläpidämme reealiaikaista kuvaa taloudellisesta tilanteestamme. Yritys tekee vain sellaisia urakointisitoumuksia joiden velvotteiden hoitamiseen yrityksen taloudelliset edellytykset riittävät.

Metsäkonepalvelu Oy on Suomeen rekisteröity yritys. Yritys maksaa veronsa Suomeen. Ruotsissa toimiva tytäryhtiö MKP-Dunberg AB on rekisteröity Ruotsiin. Yritys maksaa veronsa Ruotsiin.

Työnantajavastuu

Työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan metsäkonealan työehtosopimusta. Toimihenkilöiden työsuhteissa noudatetaan METO Metsäteollisuus työehtosopimusta. Kaikki työsopimukset tehdään kirjallisena. Palkka työstä maksetaan sovittuna ajankohtana, kerran kuukaudessa. Palkanmaksun ja lakisääteisten työnantajamaksujen oikeellisuudesta vastaa tuotantosihteeri.

Työntekijöitä työpaikalla edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies sekä varaluottamusmiehet.

Työpaikalla on järjestetty työterveyshuolto jota koordinoidaan keskitetysti, mutta palvelu on saatavilla paikallisesti työssäkäyntialueesta riippumatta.

Yrityksessä tehdään aktiivisesti työtä työntekijöiden työssäviihtyvyyden ja työkyvyn ylläpitämisen eteen.

Työturvallisuuden kehittämisestä on vastuusa työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden edustajana työsuojeluasioissa toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsemat työsuojeluvaltuutetut.

Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut työntekijä on työnantajan etu. Työntekijöiltä odotamme sitoutumista laatuvaatimuksiimme sekä kulloinkin suoritettavaan työtehtävään. Vastineeksi tarjoamme luotettavan ja kilpailukykyisen palkkauksen, ajanmukaisen kaluston sekä alan sesonkiluonteisuuden huomioon ottaen tasaisen työllisyyden.

Yhteiskuntavastuu

Toiminta-alueemme Suomessa on laaja (Etelä-Suomi). Pyrimme aktiivisesti lisäämään toimintamme paikallista vaikuttavuutta. Työntekijämme asuvat työssäkäyntialueellaan, maksavat veronsa Suomeen ja kotikuntaansa. Erityisen merkittäväksi koemme sen, että tarjoamamme työpaikat eivät ole suurissa kasvukeskuksissa vaan maakuntien kunnissa joissa jokasella työpaikka on paikallistalouden kannalta merkittävä. Pyrimme myös hankinnoissamme hyödyntämään paikallista palveluntarjontaa.

PEFC- sertifiointiin sitoutuneena ole velvollisia osaltamme edistämään alan viestintää etenkin nuorten keskuudessa. Tämä tapahtuu järjestämällä mm. oppilaitosvierailuja metsässä tai luentoja oppilaitoksissa.

Tarjoamme säännöllisesti työssäoppimismahdollisuuksia nuorille alaa opiskeleville tai vastavalmistuneille metsäkoneenkuljettajille.

Kestävyys

Haluamme, että toimintamme tukee osaltaan kestävää kehitystä. Yritys on sitoutunut PEFC- sertifiointiin Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä (Kestävän Metsätalouden yhdistys, alueellinen ryhmäsertifiointi, Etelä-Suomi). Metsien käsittelyssä noudatamme metsälakia, hyviä metsänhoidon suosituksia sekä voimassa olevia sertifiointivaatimuksia (PEFC ja FSC).

Osana sertifiointikriteereitä olemme sitoutuneet edistämään metsäluonnon monimuotoisuutta sekä vesiensuojelua talousmetsissä metsien käsittelyn yhteydessä.

Yhteenä kriteerinä hankinnoissamme on kestävä kehitys. Odotamme hankittavan kaluston olevan pitkäaikaista, toimintavarmaa ja taloudellista sekä täyttävän työkoneille asetetut viimeisimmät päästömääräykset. Toiminnassamme pyrimme myös erilaisin toimin energiatehokkuuteen.

Uskomme, että kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen ovat koko toimialan keskeisimpiä kehityskohteita. Urapainumista ja säästöpuista on siirryttävä ajattelemaan laajemmin kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja monimuotoisuutta. Haluamme olla tämän kehityksen kärjessä toimialallamme.

Laatu ja kehittäminen

Yrityksemme käytössä on oma johtamisjärjestelmä joka ohjaa operatiivista toimintamme. Johtamisjärjestelmän toimintakäsikirjassa on kuvattu selkeät toimintamallit operatiiviseen toimintaan. Uusi johtamisjärjestelmämme on otettu käyttöön lokakuussa 2017.

Pyrimme ylittämään asiakkaidemme kanssa sovittujen palvelukuvausten asettaman laatutason. Keskeisimpiä toiminnallisia asioita ovat työturvallisuus, korjuujälki, puutavaran tekninen laatu sekä työmaaviestintä.

Avainsanoja laatutyössämme ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus.

Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme sekä oma-aloitteisesti, että saamamme palautteen perusteella. Työmailla suoritamme ómavalvontaa jonka lisäksi ostamme laadunvalvontapalvelua ulkopuoliselta toimijalta.

Keskeistä laatutyössä on johtaminen, työntekijöiden osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä palautteiden käsitteleminen.